Güneş enerjisi nedir?

Güneşteki nükleer füzyonlar sonucu oluşan enerjidir ve bu enerjinin çok küçük bir kısmı da dünyaya elektromanyetik ışınım (ışınım enerjisi) olarak ulaşır. Dünyaya ulaşan enerjinin bir kısmı atmosfer tarafından yansıtılır ve bir kısmı da yine atmosfer tarafından absorbe edilir. Enerjinin kalan büyük kısmı ise yer yüzeyine ulaşır ve yerküreyi ısıtarak dünyadaki tüm doğa olaylarının %99,98’inin gerçekleşmesini sağlar. Böylelikle güneş, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgâr, su döngüsü, jeotermal) oluşabilmesinin ana sebebidir.

Güneşin kalan 5 milyar yıllık ömrü dikkate alındığında sonsuz bir enerji kaynağıdır. Doğal ve çevreyi kirletmeyen bir enerji türü olduğundan yenilenebilir enerji sınıfındadır.

Güneşin bir yılda dünyaya gönderdiği enerji ile dünyanın fosil enerji kaynaklarından sağlanan yıllık toplam enerji ihtiyacı 10.000 yıl boyunca karşılanabilir.

Endüstriyel anlamda güneş enerjisinden ısı (termik) ve elektrik (fotovoltaik) enerjisi üretme amaçlı faydalanılır:

Düzlemsel solar kollektörler güneş ışımasının ısı enerjisini, içlerinden dolaşan sıvıya aktarırlar. Sonraki aşamada bu sıvı ya direk olarak ısı işlemlerinde kullanılır ya da boylerlerde depolanır. Solar kollektörler, güneş ışımasının neredeyse tüm spektrumunu absorbe ettiklerinden bulutlu havalarda ya da gölgelenme durumlarında da tama yakın kapasite ile ısı enerjisi üretirler. Temel kullanım alanları, kullanım sıcak suyu sağlamak ve ısınmaya destek sağlayıp tasarruf amaçlı olarak ısınma giderlerini azaltmadır.

Solar modüller, güneş ışımasını yarı iletken teknolojisi yardımıyla direk elektrik enerjisine dönüştürürler. Üretilen elektrik enerjisi, şebeke hattının olmadığı yerlerde akülere depo edilerek elektrikli alıcılar çalıştırılır ya da mevcut elektrik şebekesine invertörler üzerinden verilerek ticari bir anlam kazanır.